Odpowiedzialność i zobowiązania

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży usług w zakresie tłumaczeń, świadczonych przez SOWA LLC SP. K. z siedzibą w /02-695/ Warszawie, ul. Orzycka 6/1B /NIP: 9542806939; REGON: 384113815/ i zarazem określa warunki oraz zasady świadczenia ww. usług.
   2. Sprzedaż odbywa się pomiędzy składającym zamówienie za pośrednictwem platformy na stronie internetowej www.e-sowa.eu, zwanym dalej KUPUJĄCYM, a SOWA LLC SP. K., zwanym dalej także SPRZEDAJĄCYM.
   3. KUPUJĄCYM może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana na stronie internetowej www.e-sowa.eu.
   4. Każdy KUPUJĄCY dokonujący zakupu usług oferowanych przez SOWA LLC SP. K. jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
   1. Przedmiotem sprzedaży są usługi tłumaczeń (nieuwierzytelnionych oraz uwierzytelnionych przez tłumacza przysięgłego) oferowane w ramach działalności SPRZEDAJĄCEGO za pośrednictwem platformy elektronicznej www.e-sowa.eu.
   2. SPRZEDAJĄCY ma obowiązek wykonania usługi w stanie wolnym od wad w rozumieniu przepisów art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
   3. W przypadku gdy usługa jest świadczona na rzecz konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), z chwilą wykonania usługi (spełnienia świadczenia) przez SOWA LLC SP. K., KUPUJĄCY traci prawo do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta/Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
   4. Cenę usługi stanowi wycena treści tłumaczenia. Do wyceny tłumaczenia pod uwagę bierze się następujące czynniki: liczba znaków lub słów, poziom specjalizacji, kombinacja językowa, skład graficzny, termin wykonania itp.
   5. SOWA LLC SP. K. stosuje następujące metody obliczenia kosztu strony tłumaczenia:
    1. W przypadku rozliczeń za liczbę przetłumaczonych znaków jedna strona obejmuje:
     1. DLA TŁUMACZEŃ NIEUWIERZYTELNIONYCH (ZWYKŁYCH)
      – 1500 znaków typograficznych ze spacjami w tekście docelowym, tj. po przetłumaczeniu
      Ta metoda obliczenia kosztu dotyczy wyłącznie tłumaczeń niewymagających uwierzytelnienia tekstu przez tłumacza przysięgłego, w dokumentach umożliwiających edycję tekstu. Koszt usługi zostaje obliczony po przetłumaczeniu. W edytorze WORD wg STATYSTYKI WYRAZÓW w opcji NARZĘDZIA na pasku narzędzi podliczona zostaje ogólna liczba znaków ze spacjami, a następnie dzielona jest ona przez 1500 znaków.
     2. DLA TŁUMACZEŃ UWIERZYTELNIONYCH PRZEZ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
      – 1125 znaków typograficznych ze spacjami w tekście docelowym, tj. po przetłumaczeniu
      – każda rozpoczęta strona dokumentu liczona jest jako pełna i zakończona
      Koszt usługi zostaje obliczony po przetłumaczeniu. W edytorze WORD wg STATYSTYKI WYRAZÓW w opcji NARZĘDZIA na pasku narzędzi podliczona zostaje ogólna liczba znaków ze spacjami, a następnie dzielona jest przez 1125 znaków.
    2. W przypadku rozliczenia za liczbę przetłumaczonych znaków rzeczywista liczba stron zostanie ostatecznie obliczona po przetłumaczeniu tekstu. Szacunkowa kalkulacja może zatem nie pokrywać się z ceną rzeczywistą, co oznacza, że ostateczna wartość zamówienia może się zmniejszyć lub zwiększyć.
    3. W przypadku rozliczeń za słowo źródłowe obliczona zostaje liczba słów w tekście źródłowym. Minimalne rozliczenie zawiera 200 wyrazów.
   6. Płatność za wykonanie zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
    1. przelewem przed wykonaniem usługi na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO (przedpłata)
    2. przelewem po wykonaniu usługi na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO
    3. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO
   7. Akceptując Regulamin, KUPUJĄCY dokonujący zakupu oferowanych usług wyraża zgodę na:
    1. przetwarzanie danych osobowych KUPUJĄCEGO powierzonych SPRZEDAJĄCEMU zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – w zakresie otrzymanym w dobrej wierze od KUPUJĄCEGO, który udostępnił je dobrowolnie – w celu prawidłowego wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem iż SPRZEDAJĄCY nie ma obowiązku zbadania, w jaki sposób KUPUJĄCY wszedł w posiadanie przekazywanych danych
    2. wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez SPRZEDAJĄCEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), przy czym zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie drukowanej, z zastrzeżeniem iż akceptacja KUPUJĄCEGO nie wyłącza prawa SOWA LLC SP. K. do wystawienia i przesłania faktury w formie drukowanej
   8. SPRZEDAJĄCY wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
   9. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane KUPUJĄCEGO wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury.
   10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona KUPUJĄCEMU za pośrednictwem platformy e-sowa.eu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez KUPUJĄCEGO w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail KUPUJĄCEGO wymaga powiadomienia SPRZEDAJĄCEGO w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia SPRZEDAJĄCEGO przez KUPUJĄCEGO o zmianie adresu e-mail korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
   11. KUPUJĄCY jest uprawniony do wycofania akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: SOWA LLC SP. K., ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa, lub elektronicznie na adres: office@sowa-llc.com. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia KUPUJĄCEGO o wycofaniu akceptacji SOWA LLC SP. K. zaprzestanie wystawiania i przesyłania KUPUJĄCEMU faktur w formie elektronicznej.
  1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
   1. Zamówienia tłumaczeń można składać poprzez platformę internetową www.e-sowa.eu, administrowaną przez SOWA LLC SP. K.. W tym celu należy dokonać rejestracji konta KUPUJĄCEGO (Użytkownika) na stronie internetowej http://www.e-sowa.eu/rejestracja, które zostanie aktywowane w następstwie zatwierdzenia przez SOWA LLC SP. K..
   2. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość w szczególności:
    1. złożenia zamówienia tłumaczenia i pobrania tekstu zrealizowanego tłumaczenia
    2. negocjowania warunków realizacji zamówień, w tym indywidualnych rabatów
    3. opiniowania usług zrealizowanych przez SPRZEDAJĄCEGO
    4. prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań na platformie internetowej SPRZEDAJĄCEGO
    5. zapoznania się z zestawieniem rozliczeń i stanem płatności dotyczących zrealizowanych usług
   3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta Użytkownika.
   4. Dokonując rejestracji konta Użytkownika, KUPUJĄCY:
    1. wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie SOWA LLC SP. K. i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), przy czym dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia usług świadczonych przez SPRZEDAJĄCEGO
    2. akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
    3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez SOWA LLC SP. K.
   5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do wykonania zawieranej umowy. KUPUJĄCY ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   6. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu dokonywanym po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik dokonuje poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania na platformie internetowej SOWA LLC SP. K. e-sowa.eu. Odmowa dokonania akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z platformy internetowej SOWA LLC SP. K. e-sowa.eu, z zastrzeżeniem że Użytkownik ma prawo do realizacji zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z platformy internetowej SOWA LLC SP. K. e-sowa.eu.
   7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.e-sowa.eu, z zastrzeżeniem że usługi, których realizacja została zlecona przed wejściem w życie tych zmian, podlegają realizacji na zasadach dotychczasowych.
   8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia realizacji tłumaczenia (zawarcia umowy) zostanie przesłane KUPUJĄCEMU na adres e-mail wskazany przez KUPUJĄCEGO w formularzu rejestracyjnym.
   9. W przypadku braku kontaktu z KUPUJĄCYM lub w razie niewpłacenia zaliczki w wyznaczonym terminie zamówienie będzie automatycznie anulowane. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez KUPUJĄCEGO w formularzu rejestracyjnym.
  1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
   1. Zamówienia realizowane są w formie elektronicznej lub drukowanej z dostawą na adres wskazany przez KUPUJĄCEGO.
   2. KUPUJĄCY może także odebrać zrealizowane tłumaczenie w siedzibie SOWA LLC SP. K. pod adresem: ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa.
   3. O sposobie dostarczenia zrealizowanego zamówienia KUPUJĄCY decyduje w momencie złożenia zamówienia.
   4. Dostawa wykonanego tłumaczenia wymagająca poniesienia dodatkowego kosztu (np. kurier) zrealizowana będzie na koszt KUPUJĄCEGO, który na fakturze zostanie wskazany jako oddzielna pozycja pod nazwą „Koszt dostawy”.
   5. Termin wykonania zamówienia zależy od następujących czynników: liczba znaków lub słów, poziom specjalizacji, kombinacja językowa, skład graficzny itp.
   6. W przypadku gdy SPRZEDAJĄCY nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem KUPUJĄCEGO na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy. W takim wypadku KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, przy czym w przypadku gdy KUPUJĄCY jest konsumentem, może to uczynić w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.). Zwrot ewentualnych materiałów KUPUJĄCEGO służących realizacji zamówienia następuje wówczas na koszt KUPUJĄCEGO, przy czym w przypadku gdy KUPUJĄCY jest konsumentem, podstawą prawną obciążenia jest przepis art.34 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
   7. W przypadku gdy KUPUJĄCY po złożeniu zamówienia i przyjęciu do realizacji przez SOWA LLC SP. K. skorzysta z prawa do odstąpienia od zawartej umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) KUPUJĄCY zobowiązany jest pokryć wydatki SPRZEDAJĄCEGO oraz część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowemu nakładowi pracy poniesionemu przez SPRZEDAJĄCEGO w celu realizacji zamówienia. Zwrot ewentualnych materiałów KUPUJĄCEGO służących realizacji zamówienia następuje na koszt KUPUJĄCEGO zgodnie z przepisem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
  1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.6 poniżej, KUPUJĄCY, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem SOWA LLC SP. K., może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
   2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby SOWA LLC SP. K. wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu. SOWA LLC SP. K. umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: office@sowa-llc.com.
   3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Stosowny załącznik dostępny jest również na stronie internetowej: www.e-sowa.eu.
   4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia złożenia zamówienia, w ramach którego KUPUJĄCY zaakceptował warunki realizacji zamówienia oraz przekazał na rzecz SOWA LLC SP. K. ostatni z dokumentów niezbędnych dla prawidłowego i kompletnego wykonania usługi.
   5. W przypadku skorzystania przez KUPUJĄCEGO z prawa do odstąpienia od umowy, zawartej poza lokalem SOWA LLC SP. K. lub na odległość, na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), KUPUJĄCY zobowiązany jest pokryć wydatki SPRZEDAJĄCEGO oraz część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowemu nakładowi pracy poniesionemu przez SPRZEDAJĄCEGO w celu realizacji zamówienia. Zwrot ewentualnych materiałów KUPUJĄCEGO służących realizacji zamówienia następuje na koszt KUPUJĄCEGO zgodnie z przepisem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
   6. W przypadku gdy umowę zawarto poza lokalem SOWA LLC SP. K. lub na odległość, a usługa jest świadczona na rzecz KUPUJĄCEGO o statusie konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), z chwilą wykonania usługi (spełnienia świadczenia) przez SOWA LLC SP. K., KUPUJĄCY traci prawo do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
   7. Koszty bezpośredniego zwrotu materiałów otrzymanych od KUPUJĄCEGO w związku z dokonanym przez niego odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia ponosi KUPUJĄCY zgodnie z przepisem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
   8. W przypadku gdy KUPUJĄCY o statusie konsumenta wybrał sposób dostarczenia materiałów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAJĄCEGO, SOWA LLC SP. K. nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta /Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm./).
   9. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 5.1–5.8 niniejszego Regulaminu przysługują wyłącznie KUPUJĄCYM posiadającym status konsumenta, składającym zamówienia usług w drodze umowy zawartej na odległość lub poza lokalem SOWA LLC SP. K. w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 1. REKLAMACJE
  1. Każdemu KUPUJĄCEMU korzystającemu z usług SOWA LLC SP. K. przysługuje prawo reklamacji jakości usług, składanej w formie pisemnej.
  2. W przypadku stwierdzenia wady należy niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAJĄCYM osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres office@e-sowa.eu.
  3. W ramach zgłoszenia reklamacyjnego KUPUJĄCY zobowiązany jest wskazać wadę i/lub (odpowiednio) dołączyć dokumenty oraz inne posiadane przez niego dowody wskazujące zasadność reklamacji (w tym paragon lub fakturę). KUPUJĄCY może również wskazać oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
  4. W przypadku niekompletnej reklamacji w rozumieniu postanowień punktu powyżej SOWA LLC SP. K. wezwie KUPUJĄCEGO do uzupełnienia reklamacji, wyznaczając w tym celu stosowny termin, nie krótszy niż 3 dni.
  5. Reklamacja KUPUJĄCEGO podlega niezwłocznemu rozpatrzeniu, z zachowaniem terminu umożliwiającego jej rzetelne rozpatrzenie, o którym SOWA LLC SP. K. powiadamia KUPUJĄCEGO.
  6. W następstwie rozpatrzenia reklamacji KUPUJĄCY otrzyma pisemną odpowiedź SOWA LLC SP. K., zawierającą informację o sposobie załatwienia sprawy.