Odpowiedzialność wykonawcy i zobowiązania DOMU TŁUMACZEŃ SOWA

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
  1. DOM TŁUMACZEŃ SOWA (dalej ZAMAWIAJĄCY) zamawia, a TŁUMACZ/WERYFIKATOR/REDAKTOR (dalej WYKONAWCA) przyjmuje zamówienie na wykonanie usługi zgodnie z ustaloną specyfikacją, za pośrednictwem Internetu.
  2. WYKONAWCA oświadcza, iż jest specjalistą w swojej dziedzinie i posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności oraz zasoby techniczne pozwalające na wykonanie i dostawę niniejszego zamówienia oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za poprawność, jakość i terminowość jego wykonania.
  3. WYKONAWCA oświadcza, że jego zasoby techniczne, urządzenia i oprogramowanie pochodzą ze źródeł legalnych oraz że posiada wszelkie stosowne licencje wymagane dla ich użytkowania.
  4. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać niniejszą usługę osobiście oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W szczególności wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub praw autorskich przysługujących innym twórcom.
  5. Jako specjalista WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie wolne od wszelkich błędów, m.in. błędów literowych, ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych, rzeczowych i in., z zachowaniem wszelkich zasad języka, na który tłumaczy, a także tłumaczenie zweryfikowane pod względem redakcyjnym, z zachowaniem wymaganych formatów, składu, edytorów, rozwiązań technologicznych przetwarzania treści itd.
 2. SPOSÓB DOSTAWY ZAMÓWIENIA I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
  1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest jednostką certyfikowaną w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z międzynarodową normą ISO/IEC 27001 oraz z wymaganiami GIODO.
  2. W związku z powyższym ZAMAWIAJĄCY uruchomił i jest administratorem zabezpieczonej platformy e-sowa.eu, dedykowanej zarządzaniu zamówieniami i dostawami usług zarówno w odniesieniu do dostawców, jak i odbiorców.
  3. WYKONAWCA zobowiązany jest komunikować się z ZAMAWIAJĄCYM za pośrednictwem ww. platformy e-sowa.eu. Na platformie tej WYKONAWCA pobiera pliki i tam też załącza je po wykonaniu usługi. W sytuacjach wyjątkowych WYKONAWCA będzie się kontaktować z ZAMAWIAJĄCYM, pod adresem office@e-sowa.eu lub inaczej zgodnie z ustaleniami.
 3. KONTROLA JAKOŚCI, WADLIWE WYKONANIE ZAMÓWIENIA I RĘKOJMIA
  1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest jednostką certyfikowaną w zakresie systemu zarządzania jakością na zgodność z następującymi międzynarodowymi normami:
   ISO 9001 System Zarządzania Jakością
   PN-EN 15038 Usługi tłumaczeniowe – wymagania
   DIN 2345 Zawieranie umów na wykonanie tłumaczeń
  2. W związku z powyższym ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż – po otrzymaniu wykonanej usługi od WYKONAWCY i przed wydaniem usługi klientowi – ZAMAWIAJĄCY przeprowadza kontrolę jakości zgodnie z zaleceniami ww. norm.
  3. Jeżeli WYKONAWCA dostarczy usługę wadliwą lub wykonaną w sposób niezgodny z zamówieniem/specyfikacją zamówienia lub niezgodnie ze wskazaniem ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może WYKONAWCĘ wezwać do naprawienia wad, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić lub powierzyć naprawienie wad lub wykonanie tłumaczenia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo WYKONAWCY.
  4. Gdy wady usunąć się nie dadzą lub gdy z okoliczności wynika, że WYKONAWCA nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić. Jeżeli stwierdzone wady nie są istotne, ZAMAWIAJĄCY może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia odzwierciedlającego istnienie wad. To samo dotyczy wypadku gdy WYKONAWCA nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
  5. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY sam dostarczył materiał, może on – w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania zamówienia innej osobie – żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego (niezakończonego) rezultatu zamówienia.
  6. WYKONAWCA udziela rocznej gwarancji na wykonane usługi.
  7. WYKONAWCA, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania dzieła ze swej winy wyrządził ZAMAWIAJĄCEMU szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną stosownie do wysokości wyrządzonej szkody.
 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Jeżeli WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, ZAMAWIAJĄCY może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania usługi.
  2. Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma wyznaczonego terminu dostawy zamówienia, ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić i nie przyjąć zamówionej usługi.
 5. BRAK WSPÓŁDZIAŁANIA WYKONAWCY
  1. WYKONAWCA zobowiązany jest współdziałać z ZAMAWIAJĄCYM. W przypadku braku tego współdziałania, ZAMAWIAJĄCY może wyznaczyć WYKONAWCY odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
  2. WYKONAWCA zobowiązany jest informować ZAMAWIAJĄCEGO o przebiegu wykonywania zamówienia, w szczególności o ewentualnych przeszkodach mogących mieć wpływ na jakość i termin wykonania zamówienia.
 6. ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA
  1. Jednostką rozliczeniową tłumaczenia jest słowo źródłowe lub strona docelowa obejmująca 1800 znaków ze spacjami (w przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych). Liczba słów i znaków obliczana jest w edytorze WORD według „Statystyki wyrazów” lub w innych liczarkach znaków. Ogólna liczba znaków ze spacjami dzielona jest przez 1800; iloraz zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Strona rozliczeniowa dla tłumaczeń uwierzytelnionych wynosi 1125 znaków ze spacjami. Liczba znaków obliczana jest w edytorze WORD według „Statystyki wyrazów” lub w innych liczarkach znaków. Ogólna liczba znaków ze spacjami dzielona jest przez 1125. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna i zakończona.
  3. Stawka za słowo lub stronę tłumaczenia została ustalona z WYKONAWCĄ i zapisana na karcie WYKONAWCY na platformie e-sowa.eu. Ustalenia te stanowią integralną część niniejszej umowy.
  4. WYKONAWCA ponosi koszt przygotowania/pozyskania źródeł, pomocy naukowych i technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także koszt przekazania/odesłania wykonanego tłumaczenia ZAMAWIAJĄCEMU, w tym koszt poczty, kuriera itp.
  5. WYKONAWCA zobowiązany jest wystawić i dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU fakturę w dniu wykonania zamówienia.
  6. Termin płatności ww. faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury.
 7. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. W związku z zamówieniem ZAMAWIAJĄCY, stosownie do art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), zwanej dalej USTAWĄ, powierza przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla celu prawidłowego wykonania zamówienia. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory danych osobowych gromadzonych za pomocą wszelkich systemów, programów i dokumentów przekazanych i udostępnionych WYKONAWCY w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
  2. WYKONAWCA zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym dla zamówienia.
  3. WYKONAWCA oświadcza, iż zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia, do których ma lub będzie mieć dostęp w związku z wykonywaniem zamówienia zarówno w trakcie, jak i po jego wykonaniu. WYKONAWCA zobowiązuje się przestrzegać procedur ochrony danych osobowych obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO. W szczególności wykonawca oświadcza, że bez upoważnienia nie będzie wykorzystywać danych osobowych ze zbiorów ZAMAWIAJĄCEGO.
  4. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez WYKONAWCĘ w siedzibie WYKONAWCY. Po wykonaniu zamówienia WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie usunąć/zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również ze swoich nośników elektronicznych.
  5. WYKONAWCA zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z USTAWĄ, przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100, poz. 1024).
  6. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które odbiegają od ustaleń zawartych w zamówieniu, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
  7. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do kontrolowania WYKONAWCY w zakresie przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z UMOWĄ POWIERZENIA oraz oceny zgodności przetwarzania danych z USTAWĄ. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się WYKONAWCY.
  8. W przypadku naruszenia przez WYKONAWCĘ niniejszych postanowień ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i wszcząć postępowanie sądowe przeciw WYKONAWCY.
  9. Jeżeli nastąpi naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w następstwie którego ZAMAWIAJĄCY jako ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH zostanie obciążony grzywną lub zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, WYKONAWCA zobowiązuje się do zwrotu poniesionych z tego tytułu strat.
 8. PRAWA AUTORSKIE
  1. WYKONAWCA niezwłocznie ujawni ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie wszelkie prace chronione prawem autorskim, w tym oprogramowanie oraz wszelkie innowacje i usprawnienia technologiczne, niezależnie od tego, czy zostały one opatentowane, czy też nie (bez względu na to, czy jest to procedura, proces, urządzenie, przedmiot, projekt, oprogramowanie, tekst lub inna wartość) stworzone lub wykonane przez WYKONAWCĘ samodzielnie lub wspólnie w ramach wykonania zamówienia.
  2. Wszelkie prace i rezultaty powstałe w trakcie realizacji zamówienia, mogące stanowić przedmiot ochrony praw autorskich (w tym teksty, oprogramowanie, znaki i inne), innowacje bądź usprawnienia, stanowią wyłączną własność ZAMAWIAJĄCEGO (lub jego klienta), z wyłączeniem sytuacji, w których ZAMAWIAJĄCY na piśmie postanowił inaczej, a WYKONAWCA w ramach wynagrodzenia (z chwilą zapłaty wynagrodzenia) przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie autorskie prawa majątkowe, upoważniające do wykorzystania i rozporządzania nimi na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) w zakresie dowolnych technik utrwalenia wraz z prawem do samodzielnego wykonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO praw zależnych.Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
   1. W zakresie utrwalania i powielania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. W zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  3. WYKONAWCA w żaden sposób nie może przywłaszczyć ani zatrzymać treści wykonanej w ramach zamówienia.
  4. WYKONAWCA zarówno w okresie wykonywania zamówienia, jak i po zakończeniu tego okresu, zobowiązuje się do pełnej współpracy w zakresie podejmowania działań i środków koniecznych, zmierzających do uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO lub potwierdzenia statusu własności wynikającego z takich praw.
  5. WYKONAWCA nie może publikować żadnych materiałów zawierających treści wykonane w ramach zamówienia. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje prawa własności tych materiałów, w tym prawa autorskie.
 9. KLAUZULA POUFNOŚCI
  1. WYKONAWCA zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić ZAMAWIAJĄCEGO i jego klienta na szkodę.
  2. WYKONAWCA przez cały czas podejmować będzie odpowiednie środki mające na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających lub związanych z informacjami poufnymi przed ich utratą lub ujawnieniem przez WYKONAWCĘ. W przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA niezwłocznie zwróci ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie dokumenty lub inną własność materialną (w tym nośniki niezależnie od formy utrwalenia) zawierającą, związaną lub odnoszącą się do informacji poufnych, niezależnie od tego, czy zostały one przygotowane przez WYKONAWCĘ, czy przez inne osoby. Zobowiązanie to nie ma jednak zastosowania do informacji, które WYKONAWCA zobowiązany jest ujawnić w ramach obowiązującego prawa, lub do informacji, które stały się częścią wiedzy publicznej, lub w inny sposób zostały ujawnione publicznie bez winy lub działań podjętych przez WYKONAWCĘ. Jeżeli WYKONAWCA ma powód do przekonania, że może on otrzymać polecenie ujawnienia informacji poufnych w ramach obowiązującego prawa, poinformuje on ZAMAWIAJĄCEGO o tej konieczności, tak aby ZAMAWIAJĄCY mógł znaleźć sposób ochrony takich informacji i zachować ich poufność.
  3. Sformułowanie „informacje poufne” w ramach zamówienia oznacza wszelkie informacje związane w jakikolwiek sposób z działalnością ZAMAWIAJĄCEGO i jego klienta, znane lub ujawnione WYKONAWCY w konsekwencji, w wyniku lub poprzez zawarcie przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy lub porozumienia z WYKONAWCĄ, które zawierają informacje techniczne lub inne informacje o usługach, procesach, programach, wiedzy, koncepcjach i innowacjach, formułach, metodach handlowych, wszelkich danych finansowych i księgowych, danych marketingowych, danych o klientach, wykazy klientów, a także i inne informacje ZAMAWIAJĄCEGO i jego klienta nabyte przez WYKONAWCĘ w trakcie trwania umowy z WYKONAWCĄ. Informacje poufne nie zawierają takich elementów, które są publikowane lub w inny sposób stanowią wiedzę publiczną, lub do których istnieje wolny dostęp ze źródeł handlowych lub innych.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów Strony zobowiązują się rozwiązać je polubownie. W przypadku gdy spór nie może zostać rozwiązany polubownie sprawa zostanie skierowana do sądu właściwego dla ZAMAWIAJĄCEGO.