Klauzula informacyjna dotycząca sposobu przetwarzania danych osobowych

 

§ 1

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest SOWA LLC SP. K. (dalej: „SOWA”) z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6/1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Katowice w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000079943, NIP 9542806939, REGON 384113815.

 

§ 2

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@sowa-llc.com lub pisemnie na adres: SOWA LLC SP. K., ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa.

 

§ 3

 

SOWA LLC SP. K. przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 

 1. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z zawartą z Państwem umową na wykonanie tłumaczenia;

 

 1. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SOWA LLC SP. K. w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie tłumaczenia, w tym w celu prowadzenia rozliczeń podatkowych;

 

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym na potrzeby ochrony praw administratora w postępowaniach sądowych i administracyjnych;

 

 1. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., gdy przetwarzanie dotyczy danych, w odniesieniu do których wyrazili Państwo zgodę, a w szczególności w celach marketingowych.

 

§ 4

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 

 1. Podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych osobowych, w szczególności gdy uprawnienie wynika z przepisu prawa (w tym Urzędy Skarbowe, organy egzekucyjne, sądowe i prowadzące postępowania karne);

 

 1. Podmioty przetwarzające dane z upoważnienia SOWA LLC SP. K. i na jej zlecenie, w szczególności:
  1. przedsiębiorcom hostingującym skrzynki mailowe oraz udostępniającym przestrzenie dyskowe administratora (w tym Google LLC);
  2. zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa);
  3. obsługa prawna;
  4. podwykonawcy świadczący usługi tłumaczeniowe na rzecz SOWA LLC;
  5. podmioty, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Państwem w tym banki, operatorzy kart kredytowych, pośrednicy płatności elektronicznych i płatności dokonywanych online.

 

 

§ 5

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności na potrzeby ochrony praw administratora w postępowaniach sądowych i administracyjnych, jednakże nie dłużej niż do chwili wygaśnięcia roszczeń. Podstawowy okres przedawnienia roszczeń cywilnych wynikający z art. 118 Kodeksu cywilnego wynosi 6 lat.

 

 1. Dane osobowe przechowywane na podstawie zgody są przetwarzane nie dłużej niż do momentu odwołania przez Państwa zgody.

 

§ 6

 

SOWA LLC SP. K. gwarantuje Państwu realizację przyznanych przez RODO praw, w tym w szczególności:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”) w przypadku gdy:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, le są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

§ 7

 

W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie następuje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§ 8

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google LLC posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Przekazywanie danych następuje na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską, oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.

 

§ 9

 

Wszelkie Skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10

 

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

 1. Przekazanie danych na podstawie zgody w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

 

§ 11

 

SOWA LLC SP. K. nie będzie wykorzystywała Państwa danych do profilowania ani żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.