Platforma e-sowa.eu bez tajemnic

 

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR i właściciel PLATFORMY e-sowa.eu: DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska z siedzibą w (45-320) Opolu przy ul. Budziszyńskiej 10.
 1. KLIENT: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w następstwie przeprowadzenia procedury rejestracyjnej uzyskała dostęp do oferowanych usług w zakresie obsługi tłumaczeń. W przypadku osoby fizycznej oznacza to osobę pełnoletnią.
 1. PLATFORMA: serwis internetowy obsługiwany przez stronę e-sowa.eu.
 1. USŁUGA: usługa w zakresie obsługi tłumaczeń i usług powiązanych.
 1. USŁUGODAWCA: DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska z siedzibą w (45-320) Opolu przy ul. Budziszyńskiej 10.
 1. UŻYTKOWNIK: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wizytująca stronę e-sowa.eu.

ARTYKUŁ 2. REJESTRACJA

 1. Rejestracja zainteresowanego UŻYTKOWNIKA dokonywana jest po podaniu:
  1. w przypadku osoby fizycznej – imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego;
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwy (firmy) i adresu siedziby, NIP, imienia i nazwiska osoby kontaktowej wraz z adresem e-mail i numerem telefonu komórkowego.
 1. W momencie rejestracji UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na umieszczenie na PLATFORMIE i przetwarzanie przez ADMINISTRATORA informacji o swoich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez UŻYTKOWNIKA/KLIENTA będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwaną dalej Ustawą. KLIENCI posiadają prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji tych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w Ustawie.
 1. KLIENT ma obowiązek aktualizacji swoich danych wskazanych w pkt 1 niezwłocznie po każdej ich zmianie.
 1. W następstwie rejestracji KLIENT otrzymuje parametry dostępowe nadawane przez ADMINISTRATORA w postaci indywidualnego hasła i loginu.
 1. PLATFORMA obsługi klienta umożliwia funkcjonalną obsługę zamówionych USŁUG, w tym w szczególności:
  1. złożenie zamówienia tłumaczenia i pobranie tekstu zawierającego tłumaczenie,
  2. czasowe przechowywanie przetłumaczonych dokumentów i ich wersji oryginalnych,
  3. zestawienie rozliczeń i stan płatności z tytułu zrealizowanych USŁUG.
 1. KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia nadanych mu przez ADMINISTRATORA parametrów dostępowych osobom trzecim.
 1. Udostępnione na PLATFORMIE informacje dotyczące KLIENTÓW mogą być przekazywane uprawnionym organom i władzom publicznym jedynie w przypadkach określonych przepisami prawa.

ARTYKUŁ 3. WARUNKI REALIZACJI USŁUG

 1. USŁUGODAWCA przystąpi do realizacji zamówienia po podpisaniu/zatwierdzeniu warunków zamówienia przez KLIENTA.
 1. USŁUGODAWCA oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą jako dostawca tłumaczeń i współpracuje z wieloma tłumaczami (podwykonawcami). Oznacza to, że zamówienie może zostać wykonane przez osobę trzecią (podwykonawcę), z którym USŁUGODAWCA związany jest stosowna umową zawierającą odpowiednie klauzule dotyczące jakości i poufności.
 1. Zasady rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie e-sowa.eu.
 1. KLIENT może zamówienie wypowiedzieć w każdym czasie, zobowiązany jest on jednak zwrócić USŁUGODAWCY wydatki, które ten poniósł w celu wykonania zamówienia, a także zwrócić część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.
 1. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy poczty.
 1. Brak reklamacji w ciągu 30 dni oznacza, że KLIENT przyjął wykonane zamówienie bez zastrzeżeń.
 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

ARTYKUŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki, sposób, formę i cel użycia informacji zamieszczonych na PLATFORMIE przez jego UŻYTKOWNIKÓW/KLIENTÓW,
  2. niepoprawność informacji i danych umieszczonych na PLATFORMIE zaistniałą z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od ADMINISTRATORA,
  3. szkody powstałe w związku z korzystaniem z PLATFORMY niezależnie od tego, czy są one wynikiem ryzyka opisanego, czy nieopisanego,
  4. skutki udostępnienia parametrów dostępowych do PLATFORMY/hasło i login przez UŻYTKOWNIKA osobom trzecim.
 1. Treść serwisu została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą i należytą starannością na podstawie opracowań własnych DOMU TŁUMACZEŃ SOWApoczynionych z uwzględnieniem treści informacji i danych przesłanych przez KLIENTÓW.
 1. USŁUGODAWCY służy prawo odmowy realizacji USŁUGI w przypadku gdy:
  1. zawartość tekstu przeznaczonego do tłumaczenia zawiera treści mogące naruszać prawo, dobra chronione lub dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego,
  2. USŁUGA została zlecona przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania KLIENTA.
 1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo zawieszenia konta KLIENTA, który swym zachowaniem lub zaniechaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a także w przypadku odmowy akceptacji dokonanej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

UŻYTKOWNIK/KLIENT uznaje, że całość praw autorskich, konta KLIENTÓW oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z USŁUGAMI należą do ADMINISTRATORA i odpowiednio USŁUGODAWCY, chyba że treść złożonego przez KLIENTA zamówienia będzie stanowić inaczej.

ARTYKUŁ 6. ZMIANY REGULAMINU

 1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, przy czym w momencie pierwszego zalogowania do SERWISU dokonanego po zmianie Regulaminu każdy UŻYTKOWNIK/KLIENT zostanie o fakcie i treści zmiany powiadomiony, tak aby mógł ją zaakceptować.
 1. W przypadku odmowy akceptacji nowych postanowień Regulaminu konto KLIENTA zostaje zawieszone do odwołania.

ARTYKUŁ 7. SPORY

Wszelkie spory na tle postanowień niniejszego Regulaminu lub USŁUG świadczonych przez USŁUGODAWCĘ na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby USŁUGODAWCY.

ARTYKUŁ 8. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne w całości lub w części bądź za niemożliwe do spełnienia, pozostałe postanowienia zachowują ważność i pozostają w mocy, zaś postanowienia dotknięte nieważnością lub niemożliwością zastępują postanowienia najbardziej zbliżone uwzględniające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.